Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Lasy Nadleśnictwa położone są w V Śląskiej Krainie przyrodniczo – leśnej, Dzielnicy 
6 Kędzierzyńsko – Rybnickiej. Część lasów położona na zachód od Odry położona jest w 3 
Dzielnicy Przedgórza Sudeckiego i Płaskowyżu Głubczyckiego. Lasy położone w Dzielnicy 6 
zalicza się do Mezoregionu Lasów Raciborskich, lasy położone w Dzielnicy 3 do 
Mezoregionu Płaskowyżu Głubczyckiego. 
 
Wzniesienie nad poziom morza waha się od 180 m n.p.m. w okolicy wsi Bierawy do 
307 m n.p.m. w okolicy wsi Pilszcz. Główny kompleks leśny ma charakter wybitnie nizinny. 
Lekkie sfałdowania terenu występują w środkowej i południowej części kompleksu. Tereny 
leśne na zachód od Odry położone są w terenie pagórkowatym i falistym; niejednokrotnie 
poprzecinane jarami. 
W Mezoregionie Lasów Raciborskich zalegają utwory pochodzenia lodowcowego w 
postaci piasków, żwirów, miejscami glin, natomiast w Mezoregionie Płaskowyżu 
Głubczyckiego o zróżnicowanej konfiguracji terenu (wzgórza, sfałdowania, jary) przeważają 
lessy – bardzo podatne na erozję w wyniku opadów. 
 
Pod względem podziału fizyczno-geograficznego lasy Nadleśnictwa położone są w 
następujących jednostkach fizyczno-geograficznych Polski (Kandracki 2000) 
 
Obszar 1. Europa Zachodnia 
 Podobszar 1.3. Pozaalpejska Europa Zachodnia 
 Prowincja 1.34. Wyżyny Polskie 
 Podprowincja 1.341. Wyżyna Śląsko - Krakowska 
 Makroregion 341.1. Wyżyna Śląska 
 Mezoregion 341.15. Płaskowyż Rybnicki 
 Prowincja 1.31. Niż Środkowoeuropejski 
 Podprowincja 1.319. Niziny Środkowopolskie 
 Makroregion 319.5. Nizina Śląska 
 Mezoregion 319.58. Płaskowyż Głubczycki 
319.59. Kotlina Raciborska