Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Stawy Wielikąt i Las Tworkowski" 

Ostoja wyznaczona w drodze Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr. 198, poz. 1226. Obszar obejmuje fragment doliny Odry na południe od Raciborza z kompleksem stawowym „Wielikąt" oraz lasem tworkowskim. Na terenie ostoi stwierdzono 22 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz 2 gatunki ptaków migrujących regularnie występujących, nie wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady, tj. hełmiatka i rycyk.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Las koło Tworkowa"

Ostoja obejmuje kompleks leśny położony wśród pól uprawnych i bezpośrednio przylegających do rzeki Odry. Na jej obszarze wykształciły się siedliska leśne: łęg jesionowy, łęg wierzbowo-topolowy oraz grąd subkontynentalny. Na terenie lasu znajdują się liczne starorzecza Odry. Ostoja stanowi także ważne miejsce występowania pachnicy dębowej – gatunek bezkręgowca z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Stawy Łężczok"

Ostoja ta w swym zasięgu obejmuje cały obszar rezerwatu przyrody „Łężczok" i grunty przylegające. Głównymi typami siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG występującymi na tym obszarze to: Starorzecza i naturalne eutroficzne wody, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, łegowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Rozumicki Las"

Ostoja ta praktycznie pokrywa się z powierzchnią rezerwatu przyrody „Rozumice". Przedmiotami ochrony tego obszaru są następujące siedliska grąd subkontynentalny, kwaśne dąbrowy, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe oraz łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe