Asset Publisher Asset Publisher

Projekt "Mała retencja na terenach nizinnych"

Projekt „Mała retencja na terenach nizinnych" w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

Miło nam poinformować, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie znalazło się wśród Nadleśnictw zakwalifikowanych do realizacji projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych". Głównym celem tego projektu jest poprawa stosunków wodnych, szczególnie istotnych dla trwałości i prawidłowego rozwoju zbiorowisk leśnych oraz dodatkowe zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem takich zjawisk jak powodzie, podtopienia, susze i pożary.

Poniżej zamieszczamy główne informacje na temat projektu:

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

Planowany okres realizacji: 2016-2023 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.

Wartość projektu

  • 234 670 000,00 zł - planowany całkowity koszt realizacji projektu 
  • 170 000 000,00 zł - maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych
  • 144 500 000,00 zł - maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich

Zakres realizacji Projektu na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie:

W ramach realizacji projektu małej retencji na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie planuje się zretencjonowanie na obszarach leśnych 14 488  m³ wody.

Działania będą prowadzone na obszarze pożarzyska z 1992 r., które z uwagi na sąsiedztwo kopalni piasku znalazło się w zasięgu leja depresyjnego, powodującego silne odwodnienie terenów leśnych. Retencja wody ma kluczowe znaczenie dla młodych drzewostanów, które wkroczyły w fazę kulminacji przyrostu i w związku z tym wykazują bardzo duże zapotrzebowanie na wodę.

Ponadto w ramach realizacji projektu planuje się odbudowę zniszczonych podczas powodzi w 1997 r. stawów śródleśnych zlokalizowanych na potoku „Raczok". Ich odbudowa pozytywnie wpłynie na stosunki wodne, co poprawi  warunki wzrostu okolicznych drzewostanów oraz doprowadzi do wzrostu różnorodności biologicznej na tym terenie.

Szacunkowy koszt realizacji projektu na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie wynosi 4 300 000 PLN, z czego 85% zostanie pokryte z Funduszy Europejskich.