Asset Publisher Asset Publisher

Obszar Chronionego Krajobrazu „Wronin – Maciowakrze”

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar ten o powierzchni 5650 ha charakteryzuje się typowym dla południowej Opolszczyzny pagórkowatym ukształtowaniem terenu. Liczne wąwozy, jary wraz z płatami grądów tworzą urokliwy zakątek województwa opolskiego. Teren ten leży w górnej części zlewni Wrońskiem Wody – lewobrzeżnego dopływu Odry. Charakterystyczne są rozległe, suche wierzchowiny lessowe oraz silnie wilgotne dna dolinne z licznymi mokradłami oraz oczkami wodnymi. W bardzo gęstej sieci dolinek denudacyjnych spływ wód jest okresowy w porach obfitych opadów i tajania śniegów.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa

Kompleksy leśne policzono na podstaie mapy numerycznej dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Za kompleksy uznano grunty zwartych powierzchni leśnych będące w zarządzie Nadleśnictwa, oddzielone od pozostałych gruntami innych kategorii bądź rozgraniczone naturalnymi granicami np. szerokich rzek

Lasy Nadleśnictwa zlokalizowane są w 150 kompleksach. Główny kompleks leśny wokół Rud i Kuźni łączy się z lasami Nadleśnictw Rybnik, Rudziniec i Kędzierzyn. Dwa leśnictwa - Baborów i Ponięcice zlokalizowane są po zachodniej stronie Odry i składają się z wielu małych, otoczonych uprawami rolnymi, kompleksów leśnych. 

Zwarte, duże kompleksy leśne stwarzają dobre warunki dla bytowania licznych gatunków zwierząt a także występowania roślin typowych dla terenów leśnych.  Z kolei małe kompleksy leśne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu krajobrazu. Stanowią także ostoję dla zwierząt i roślin występujących w strefie ekotonu, czyli na pograniczu pól i lasów.

Najwięcej, bo 109 szt., jest kompleksów leśnych o powierzchni do 5 ha, które zajmują łącznie powierzchnię139 ha.