Asset Publisher Asset Publisher

Budowa obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok

Nr postępowania ZG.270.5.2021

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Budowa obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA

Zamieszczono odpowiedź na zapytanie nr 1 do SWZ - 25.08.2021

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO SWZ

Zamieszczono modyfikację ogłoszenia - 06.08.2021

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - JEDZ

Załącznik nr 3 - IPU

Załącznik nr 4 - Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

Załącznik nr 7 - Oświadczenie w sprawie aktualności JEDZ

Załącznik nr 8a - Projekt budowlany

Załącznik nr 8b - STWiOR

Załącznik nr 8c - Przedmiar robót